0 212 510 58 68

logo özel entegratörlük

 • Entegrasyon ile özel entegratörlük arasındaki farklar nelerdir?

  Özel entegrasyon, sistem altyapısını oluşturup başka firmaların hizmetine sunarak GİB ile bağlantı sağlamaktadır. Entegrasyon oluşturan firma ise sistem altyapısını kendi adına kullanmakta ve GİB ile bağlantıyı sağlamaktadır. 

  Doğrudan Entegrasyon
  Donanım maliyeti vardır
  Yazılım maliyeti vardır
  Personel ve iş gücü maliyeti vardır
  TS-ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sİstemi belgesi alınmak zorundadır
  TS-ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesi alınmak zorundadır
  Felaket Kurtarma Merkez’leri olmalı ve aktif olarak kullanılmalıdır
  Özel Entegrasyon
  Donanım maliyeti yoktur.
  Yazılım maliyeti yoktur
  Personel ve işgücü maliyeti yoktur
  TS-ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sİstemi belgesi alınmak zorunda değildir
  TS-ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesi alınmak zorunda değildir
  Felaket Kurtarma Merkez’leri olmasına gerek yoktur.
 • Entegrasyon yönteminden özel entegratör yöntemine geçilmesi durumunda ne yapılmalıdır?

  Entegrasyon (sunuculu) yöntemini kullanan firmalar bu yöntemden vazgeçip Logo özel entegratörlüğünü kullanmak istediklerinde Gelir İdaresi Başkanlığına dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Daha sonra Logo özel entegratörlük sözleşmesi yapılacaktır. Dilekçenin sonunda entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

 • GİB e-Fatura Uygulaması Başvuru Rehberi

  Gelirler İdaresi Başkanlığı GİB logo

   

  e-FATURA UYGULAMASI (Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzu - v 1.0)

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
  (I)

  e-Fatura Uygulaması Başvuru Rehberi ve Kılavuzu Temmuz 2015

  İÇİNDEKİLER

  Tanımlar ve Kısaltmalar

  1. Giriş

  2. e-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru

  2.1. Portal Yöntemi Elektronik Başvurusu

  2.2. Entegrasyon Yöntemi Elektronik Başvurusu

  2.3. Özel Entegrasyon Yöntemi Elektronik Başvurusu

  2.3.1. Özel Entegratörlük Başvurusu

  3. Elektronik Mali Mühür Başvurusunda Bulunamayan Kullanıcılar İçin Başvuru

  3.1. Portal Yöntemi Kâğıt Başvurusu

  3.2. Entegrasyon Yöntemi Kâğıt Başvurusu

  3.3. Özel Entegrasyon Yöntemi Kâğıt Başvurusu

  3.3.1. Özel Entegratörlük Kâğıt Başvurusu

  4. e-Fatura Kullanım Yöntemleri Arası Geçiş

  5. e-Fatura Uygulamasının Kullanmaya Başlama

   

  Tanımlar ve Kısaltmalar

  Başkanlık : T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
  BİS Raporu : Bilgi İşlem Sistem Raporu
  e-Fatura : Elektronik Fatura
  e-Fatura Portalı : e-Fatura Uygulamasında web üzerinden Başkanlık tarafından sunulan portal
  Entegrasyon Yöntemi : e-Fatura Uygulamasının Başkanlık sistemi ile mükellef bilgi işlem sisteminin entegre edilerek kullanılması
  Entegratör : e-Fatura Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemini Başkanlık sistemi ile entegre ederek kullanan mükellef
  Hesapların Açılması : e-Fatura Uygulaması kayıtlı kullanıcı listesinde yer almak üzere uygulamaya tanımlanması
  Mali Mühür : 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısı
  Nitelikli Elektronik Sertifika : 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde tanımlanan elektronik imza
  Özel Entegratör : Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellef
  Özel Entegrasyon : Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle entegre edilmesi
  Özel Entegratör Bilgi İşlem Sistemi : Özel entegratörün başka mükelleflerin e-Fatura gönderip alması amacıyla kurduğu yazılım ve donanım altyapısı
  TCKN : Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
  Uygulama : Elektronik Fatura Uygulaması
  VKN : Vergi Kimlik Numarası

   

  1. Giriş

  Bu doküman, e-Fatura uygulamasına başvuru yapacak mükelleflerin yapması gereken işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

   

  2. e-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru

  Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin www.efatura.gov.tr adresindeki e-Fatura başvuru bağlantısına tıklayarak gerekli formları doldurup onaylamaları gerekmektedir. e-Fatura ve e-Defter uygulamasında kullanılacak olan Mali Mühür Sertifikasına başvurmak için, www.efatura.gov.tr adresinden başvuru bağlantısına ya da mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine tıklanır. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir. Bu adres üzerinden sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurulabilir.

  e-Fatura ve e-Defter Uygulama Başvurusu ayrıca aşağıdaki adreslerden yapılmalıdır.

  - e-Fatura için; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

  - e-Defter için; https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

  Başvuru için TÜBİTAK-KamuSM tarafından üretilen mali mühür sertifikası ve şifresi kullanıcıya teslim edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde bu adreslerden mali mühürle başvuru yapılamayacaktır.
  Elektronik fatura başvuru formu ile ilgili bilgilere bir sonraki başlıkta yer verilmiştir.

   

  Başvuru Bilgileri

  a) Mükellef Bilgileri

  GİB efatura başvuru ekranı

  ** - Bu alanlardan biri mutlaka dolu olmalıdır.
  *- Bu alanlar mutlaka dolu olmalıdır.

  • Yararlanma Yöntemi: Mükellefler e-Fatura Uygulamasından aşağıda yer alan yöntemlerden birini seçerek yararlanabilirler.
   i. Portal (Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portal)
   ii. Entegrasyon (Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu)
   iii. Özel Entegrasyon
   Söz konusu yöntemlere ilişkin detaylı bilgiye www.efatura.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

  • VKN/TCKN: Başvurusu yapılan firmanın vergi kimlik numarası (VKN) girilecektir. Gerçek kişiler için TCKN alanına başvuru sahibinin TC kimlik numarası (TCKN) girilecektir. Yazılan VKN'nin geçerliliği için check-digit kontrolü ve diğer bir takım kontroller yapılmaktadır. Bu kontrollerden başarılı bir şekilde geçilirse formun aşağısında bulunan “Kaydet” düğmesi aktif hâle gelecektir. Girilen vergi kimlik numarası ya da T.C kimlik numarası herhangi bir kontrole takılırsa, kullanıcıya bir uyarı verilecek, “Kaydet” düğmesi pasif kalacak ve başvuru işlemine devam edilmeyecektir.

   

  b) Şirket Sorumlusu Bilgileri

   GİB e-fatura başvurusunda şirket sahibi

  Bu alanlara başvuruyu onaylayan şirket yetkilisinin bilgileri yazılmalıdır. Form eksiz ve hatasız doldurulup “Kaydet” düğmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki şekildeki gibi Kart Giriş ekranı gelecektir:

  GİB efatura başvurusunda kart giriş ekranı

  Hâlihazırda mali mührünü aktif olarak kullanmakta olan mükelleflerin Tanımlı Kartlar alanında Java appleti çalıştığı andan itibaren AKISKART otomatik olarak gelecektir. İlk kez mali mühür kullanılacaksa önce mali mührün sürücülerinin düzgün şekilde yüklenildiğinden emin olunması gerekmektedir. Sonrasında Kart Giriş ekranında Tanımla düğmesine basılır ve aşağıdaki Kart Tanımlama ekranı gelir:

  GİB efatura başvurusunda mali mühür tanımlama

  Bu ekrandan kütüphane dosyasını bulmak için Seç düğmesine tıklanır. Açılan pencereden “akisp11.dll” (genellikle C:\Windows\system32 dizininde bulunmaktadır) dosyası seçilir. Kart dosyası Kütüphane Dosyası alanına aktarıldıktan sonra Kart Tanımlama ekranının Kart Adı alanına bir isim yazılır. Kart ismi olarak 6 karakteri geçmeyen ve Türkçe karakter ve boşluk içermeyen bir isim (AKISKART, akiskart vb.) girilmelidir. Ekle düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.

  Kart tanımlama işlemleri bittikten sonra kart giriş ekranında tanımlı kartlardan tanımlamış olduğunuz kart ismi seçilir ve kart şifresi girilir:

  GİB efatura başvurusunda AKİS kart girişi

  Sonra Giriş düğmesine tıklanır. Kart şifresi doğru biçimde girildiğinde Sertifika Bilgileri Kart Giriş ekranına yüklenecektir:

  GİB efatura başvurusu mali mühür içeriği

  Sertifika bilgileri yüklendikten sonra İmzala düğmesine tıklanır ve böylelikle başvuru işlemi tamamlanmış olur. Gelir İdaresi Başkanlığı İşlem Başarılı onay mesajı ve dosya evrak numarası ile dönüş yapacaktır. Ayrıca oluşturulan başvuru formunun imzalı pdf hali ve diğer ek bilgiler Şirket Sorumlusu Bilgileri kısmında belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Herhangi bir teknik ya da mevzuatsal hata oluşursa onay mesajı yerine hata mesajı ve açıklaması ile bilgilendirme yapılacaktır.

  Form eksiksiz doldurulduktan sonra “Kaydet” düğmesine basılmalıdır. 

  Önemli Not: Tüm bu uygulamaların çalışabilmesi için tarayıcınızdan java applet uygulamalarının çalışmasına izin vermeniz gerekmektedir.

  GİB efatura başvurusunda Java uyarısı

   

  2.1. Portal Yöntemi Elektronik Başvurusu

  Başkanlığın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp internet adresinde sunduğu web uygulamasını, yani GİB-Portal yöntemini kullanmak isteyen mükelleflerin kılavuzun “3 Elektronik Fatura Başvuru Formunun Doldurulması” bölümünde anlatıldığı şekilde e-Fatura başvurusunu yaparken Yararlanma Yöntemleri alanından Portal yöntemini seçmesi gerekmektedir. TÜBİTAK-KamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükelleflerin kullanıcı hesapları:

  - “Şimdi Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilmişse hemen (KamuSM mali mühür bildirimini Başkanlığa ilettikten en az 1 gün sonra)

  - “01.01.2016’da Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilmişse 01.01.2016’da açılır.

  GİB efatura başvurusunda başlama zamanı

   

  2.2. Entegrasyon Yöntemi Elektronik Başvurusu

  Bu yöntem çok sayıda fatura düzenleyen ve kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 çalıştıran mükelleflerin sistemlerini Başkanlık sitemine entegre ederek kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin kılavuzun “3 Elektronik Fatura Başvuru Formunun Doldurulması” bölümünde anlatıldığı şekilde e-Fatura başvurusunu yaparken Yararlanma Yöntemleri alanından Entegrasyon yöntemini seçmesi gerekmektedir. 

  Ardından mükellefler https://test.efatura.gov.tr/entegrasyonbasvuru/ adresini kullanarak Test Başvuru formunu doldurmalıdır. Sonrasında mükelleflerin entegrasyon çalışmalarına başlamasına izni verilecektir. Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı üzerine, e-Fatura Uygulamasını, gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayacaktır.

  e-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini entegrasyon usulü ile gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar kullanıcı hesapları açılmayacaktır. 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura kullanımı zorunlu olan mükelleflerin 01.01.2016 tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamış olmaları halinde 01.01.2016 tarihi itibariyle portal hesapları açılacaktır.

  Entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilmeyen mükellefler, uygulamayı e-Fatura Portalı üzerinden kullanmaya devam edecekler veya Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerle anlaşma yapabileceklerdir. Sonraki süreçte entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamlaması halinde e-Fatura Uygulamasını, gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayabilecektir.

   

  2.3. Özel Entegrasyon Yöntemi Elektronik Başvurusu

  TÜBİTAK-KamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükelleflerden özel entegratör aracılığıyla e-Fatura uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin kılavuzun “3 Elektronik Fatura Başvuru Formunun Doldurulması” bölümünde anlatıldığı şekilde e-Fatura başvurusunu yaparken Yararlanma Yöntemleri alanından Özel Entegrasyon yöntemini seçmesi gerekmektedir.

  Mükellef, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dâhil olabilir. Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

  e-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini özel entegratör aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin kullanıcı hesapları özel entegratör tarafından tanımlanana kadar aktive edilmeyecektir. 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura kullanımı zorunlu olan mükelleflerin 01.01.2016 tarihine kadar e-Fatura Uygulamasına herhangi bir özel entegratör aracılığıyla kullanıcı hesabı tanımlanmamış olması halinde 01.01.2016 tarihi itibariyle portal hesapları açılacaktır.

   

  2.3.1. Özel Entegratörlük Başvurusu

  Özel entegrasyon izni almak amacıyla Özel Entegrasyon Kılavuzu’nda yer alan açıklamalara uygun bilgi işlem sistemi altyapısını kurarak hazırlıklarını tamamlayan mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan bilgiler çerçevesinde posta yolu ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

   

  3. Elektronik Mali Mühür Başvurusunda Bulunamayan Kullanıcılar İçin Başvuru

  Elektronik mali mühür başvurusunda bulunamayan tüzel kişi veya gerçek kişi mükelleflerin aşağıdaki belgeleri Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) - Gelir İdaresi Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı /ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir. Mükellefler, başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır.

  Tüzel Kişiler

  • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi",
  • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" ,
  • Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi),
  • Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

   

  Gerçek Kişiler

  • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış, www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”,
  • Uygulama mali mühür ile kullanılmak isteniyorsa mükellef tarafından imzalanmış, "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi",
  • Uygulama nitelikli elektronik sertifika ile kullanılmak isteniyorsa mükellefin nitelikli elektronik sertifikaya sahip olunduğunu ifade eden yazılı beyanı,
  • Başvuru formuna imza atan kişinin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

   

  3.1. Portal Yöntemi Kâğıt Başvurusu

  Başkanlığın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp internet adresinde sunduğu web uygulamasını, yani GİB-Portal yöntemini kullanmak isteyen mükelleflerin kılavuzun 4.1. ya da 4.2. bölümünde yer alan başvuru belgeleri ile başvuru yapacaklardır. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvurusu uygun bulunan, TÜBİTAK-KamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlık tarafından aktive edilir.

   

  3.2. Entegrasyon Yöntemi Kâğıt Başvurusu

  Bu yöntem çok sayıda fatura düzenleyen ve kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 çalıştıran mükelleflerin sistemlerini Başkanlık sitemine entegre ederek kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin kılavuzun 4.1. ya da 4.2. bölümünde yer alan belgelere ilave olarak aşağıda yazılı belgeleri de imzalı ve paraflı olarak Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir:

  - BİS Raporu,
  - Entegrasyon Başvuru dilekçesi.

  Başkanlığa gönderilen BİS Raporu değerlendirilerek uygun görülmesi halinde mükelleflere entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilecektir. Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı üzerine, e-Fatura Uygulamasını gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayacaktır.

  e-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini entegrasyon usulü ile gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar kullanıcı hesapları açılmayacaktır. 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura kullanımı zorunlu olan mükelleflerin 01.01.2016 tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamış olmaları halinde 01.01.2016 tarihi itibariyle portal hesapları açılacaktır. Entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilmeyen mükellefler, uygulamayı e-Fatura Portalı üzerinden kullanmaya devam edecekler veya Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerle anlaşma yapabileceklerdir. Sonraki süreçte entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamlaması halinde e-Fatura Uygulamasını, gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayabilecektir.

   

  3.3. Özel Entegrasyon Yöntemi Kâğıt Başvurusu

  TÜBİTAK-KamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükelleflerden özel entegratör aracılığıyla e-Fatura uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin kılavuzun 4.1. ya da 4.2. bölümünde yer alan belgeleri ve özel entegratör aracılığı ile e-fatura uygulamasına dâhil olacağını bildirir bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

  Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvurusu uygun bulunan, TÜBİTAK-KamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükellefler Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

  e-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini özel entegratör aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin kullanıcı hesapları özel entegratör tarafından tanımlanana kadar aktive edilmeyecektir. 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura kullanımı zorunlu olan mükelleflerin 01.01.2016 tarihine kadar e-Fatura Uygulamasına herhangi bir özel entegratör aracılığıyla kullanıcı hesabı tanımlanmamış olması halinde 01.01.2016 tarihi itibariyle portal hesapları açılacaktır.

   

  3.3.1. Özel Entegratörlük Kâğıt Başvurusu

  Özel entegrasyon izni almak amacıyla Özel Entegrasyon Kılavuzu’nda yer alan açıklamalara uygun bilgi işlem sistemi altyapısını kurarak hazırlıklarını tamamlayan mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan bilgiler çerçevesinde posta yolu ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

   

  4. e-Fatura Kullanım Yöntemleri Arası Geçiş

  Mükellefler e-Fatura Uygulamasında kullandıkları yöntemi istemeleri halinde ilgili yönteme ilişkin koşulları yerine getirmeleri şartıyla her zaman değiştirebilirler.

   

  5. e-Fatura Uygulamasının Kullanmaya Başlama

  Uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar.

 • Logo go 3 ve logo tiger 3 entegratörlük

  Özel Etegratörlük hizmeti veren Türkiye'de lisans almış ilk firmadır. Özel Entegratörlük yapmak isteyen firmalar GİB'in belirlediğ standartlarda sunucu, internet bağlantısı gibi bazı şartları yerne getirmelidirler. Ayrıca özel entegratörlük yapan firmaların sunucuları Türkiye sınırları içinde olmak zorunda ve en az üç farklı ilde yedekli olarak çalışmak zorundadır. Tüm bu yeterliliklere sahip olan LOGO GİB'den lisansı alarak özel entegratörlük hizmeti vermektedir.Logo yazılım bu hizmetleri sağlamak için logo go 3 ve logo tiger 3 programlarıyla sağlamaktadır. Logo yazılım ailesi kurmuş olduğu alt yapı sayesinde logo destek ve hizmetini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.Logo go 3 ve logo tiger 3 ürünlerinde destek ve hizmet için ayrıntılı bilgi almak için 212-5105868 nolu telefondan veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden bilgi alabilirsiniz.

 • Logo özel entegratörle çalışmaya başladım anlaşmazlık olması durumda portal hesabımı tekrar açtırabilir miyim?

  Logo özel entegraötr ile çalışmaya başladıktan sonra tekrar portal hesabınızı kullanmak isterseniz Logo özel entegratörlük hesabınızı kapattırmanız gerekmektedir. Logo yada herhangi bir özel entegratörlük hesabı kapatıldığı anda portal hesabı otomatik olarak aktive olacaktır.

 • Logo özel entegratörle çalışmaya başlayan mükelleflerin portalları açık mı kalır?

  Daha önce prtal yöntemi ile e-fatura kullanıpta Logo'nun özel entegratörlüğünü tercih eden firmaların portalleri 24 saat içerisinde (Logonun GİB'e bildirmesinden itibaren) kapatılacaktır. Dolayısıyla e-fatura uygulaması sadece tek bir yöntemle kullanılabilmektedir.

 • Logo yazılım logo go 3 ve logo tiger 3 çözümleri

  Logo'da efatura çözümleri şunlardır:

  1. Connect Fatura Portal Çözümü
   Alım ve gönderimler GİB’in www.efatura.gov.tr adresinde kullanıma sunduğu e-Fatura portalı aracılığıyla gerçekleştirilir. Connect Fatura tarafından GİB’in belirlediği formatta oluşturulan e-Faturalar manuel olarak portale yüklenir ve manuel olarak alınarak sisteme aktarımı gerçekleştirilir. Portal kullanımı GİB tarafından Aylık 500 adet ile sınırlandırılmıştır.