0 212 510 58 68

Logo e-İrsaliye Uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen irsaliyelerin, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan bir uygulamadır. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri irsaliyeleri, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

e-İrsaliye düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara irsaliye düzenleyebilir. Aynı şekilde e-İrsaliye almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden irsaliye düzenleyen mükelleflerden irsaliye alabilirler. Dolayısıyla irsaliye düzenlemek veya irsaliye almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre;

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır.

01.01.2018 tarihinden itibaren isteğe bağlı, 01.07.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyelerini Tebliğ ve kılavuzlarda belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye düzenlemeleri zorunludur.

Bu Tebliğde düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15.inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:

e-Fatura mükellefleri , e-İrsaliye keseceklerdir. Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yaralanabilir.

Temel e-İrsaliye senaryosu, tacirlerin birbirlerine e-İrsaliye gönderip teslim alınan malların kabulü hakkında bilgilendirmelerinde tarafların rollerini, e-İrsaliye düzenleme iş akışını ve bu akışta e-İrsaliye Yanıtının (receipt advice) kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

ri Hesap Kartı / e-Devlet sayfasında cari hesabın e-İrsaliye kullanıcısı olduğu e-İrsaliye Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir. (Bu seçenek, çalışılan firmanın e-İrsaliye kullanıcısı olması halinde aktif olur.) e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı ise Senaryo başlığı altındaki Temel Senaryo seçilerek belirlenir.

Cari hesabın e-İrsaliye kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-İrsaliye alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileri Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarından doldurulur. Bir irsaliye kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.

Cari Hesap e-Devlet sekmesindeki Etiket Bilgisi alanında Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında ise, kullanıcı ilgili firmaya e-İrsaliye gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-İrsaliye kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur. Fiyat Farkı Faturalarında sevkiyat adresi bölümü olmadığından bu faturalar için zorunluluk yoktur.

e-İrsaliye uygulaması ile gönderilebilecek irsaliye türleri Perakende Satış İrsaliyesi, Toptan Satış İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İrsaliyesi, Tanımlı Satış İrsaliyeleri, Ambar Fişi, Satınalma İade İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İade İrsaliyeleri’dir. Bunun yanında e-İrsaliye uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek irsaliye türleri Perakende Satış İade İrsaliyesi, Toptan Satış İade İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi, Satınalma İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İrsaliyeleri’dir.

İhracat faturası (yabancı bölge)  : İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler şu an için kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.

İhracat faturası (serbest bölge) :  İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler e-İrsaliye olarak düzenlenecektir.

İrsaliyelerde, Cari Hesap alanında ve İşyeri alanında seçilen cari hesabın ve işyerinin e-İrsaliye kullanıcı olması durumunda, irsaliyelerde irsaliye tipi alanında e-İrsaliye seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer. 

Faturalar, e-Fatura kullanıcısı cari hesapların girişi yapılarak kaydedildiğinde, faturada kullanılan firma ve cari hesap aynı zamanda e-irsaliye kullanıcısı ise, e-İrsaliye otomatik olarak oluşur. Ancak, e-İrsaliye için zorunlu olan alanlar e-Faturalar penceresinde olmadığından, fatura kaydedilmeden önce e-İrsaliye Fişi giriş penceresi ekrana gelir ve zorunlu alan bilgileri kaydedilir.

e-İrsaliye için zorunlu ancak e-Faturada olmayan alanlar Düzenleme Tarihi/Saati ve Sevk Tarihi/Saati alanlarıdır.