0 212 510 58 68

e-İrsaliye Uygulamasına dahil olan mükellefler kağıt irsaliye düzenleyebilirler mi? Tüm sevk irsaliyeleri e-İrsaliye mi olmak zorundadır?
 e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, sadece e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılara üzenleyecekleri sevk irsaliyelerini eİrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere/müşterilere düzenlenecek sevk irsaliyesinin ise, öteden beri devam ettiği şekilde:
a) Matbu kağıt sevk irsaliyesi olarak veya
b) İrsaliyeli fatura olarak veya
c) Satıcının e-Arşiv uygulamasına da kayıtlı olması halinde irsaliye yerine geçen
e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı olarak veya
d) İrsaliye yerine geçen ÖKC Fatura bilgi fişlerinin müşteriye verilmesi
suretiyle,
düzenlenebilmesine devam edilecektir.

e-İrsaliye uygulamasından kaç tür yöntemle faydalanılır? 


Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;
a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu
yoluyla,
b) e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden
genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve
www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı
aracılığıyla,
c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri
aracılığıyla,
olmak üzere, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile
yararlanabilecek olup,
Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları
yöntem dışında bir yöntem kullanamayacaklardır.

Kendi bilgi işlem sistemlerini kullanmak suretiyle e-İrsaliye
düzenlenmesi mümkün müdür? Bunun için aranılan temel
şartlar nelerdir?

e-Fatura uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemleri ile
entegre ederek kullanan mükellefler e-İrsaliye uygulamasından da aynı
yöntemle yararlanmak durumundadır. Bunun için Başkanlığımıza hitaben
bir dilekçe ve ekinde yer alan test tanım formu ile başvurmaları
gerekmektedir.
İlgili belgeler kağıt ortamında Başkanlığımıza ulaştıktan sonra
www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan test planına uygun olarak eirsaliye
testlerini başarıyla tamamlayan mükelleflere e-irsaliye uygulamasından
da kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemleri ile entegre ederek kullanma izni
verilecektir.

e-İrsaliye Uygulamasından birden fazla özel entegratörden
hizmet alınarak yararlanılması mümkün müdür?

Birden fazla özel entegratörden hizmet alarak e-Fatura ve e-İrsaliye
hizmetinden birlikte yararlanmak mümkündür. Ancak özel entegratörlerin her
birinden hem e-İrsaliye ve hem de e-Fatura uygulamasından birlikte
yararlanılması gerekmektedir. Bir başka ifade ile (X) özel entegratöründen e-
Fatura hizmeti, (Y) özel entegratöründen ise e-İrsaliye hizmeti alarak hizmet
ayrıştırması yapılması mümkün değildir. e-fatura ve e-İrsaliye hizmetinden
birlikte yararlanmak kaydıyla birden fazla özel entegratör ile çalışılması
mümkün bulunmaktadır.

e-İrsaliyelerde de Düzenleme tarihinin yanında "Sevk tarihi" nin
de yer alması zorunlu mudur? Düzenlendiği gün sevki işlemi de
gerçekleştirilen durumlarda, sevk tarihinin e-İrsaliye üzerinde
ayrıca doldurulması, yer verilmesi zorunlu mudur?
Evet, matbu kağıt ortamdaki sevk irsaliyelerinde olduğu gibi, elektronik
ortamda düzenlenen e-İrsaliyelerde de tanzim(düzenleme) tarihi yanında
ayrıca bir sevk tarihinin yer alması zorunludur (VUK GT 253).
Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı eİrsaliye'de
yer alacaktır. Bu iki tarihten herhangi birine yer verilmeksizin
düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası
tatbik edilebilecektir.

e-İrsaliye uygulamasına geçildiğinde, şubeler arası düzenlenen ya da sadece
işlem görmek üzere gönderilen malzemeler için de e-İrsaliye mi
düzenlememiz gerekiyor?

aynı işletmenin şubeleri arasındaki mal sevkiyatlarında yada sadece işlem
görmek üzere başka mükelleflere gönderilen malzeme sevkiyatlarında normal
şartlarda (kağıt irsaliye uygulaması kapsamında da) sevk irsaliyesi düzenlemesi
gerektiğinden bu durumlarda sevk eden ve teslim edilecek olan tarafların her
ikisinin e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu durumda düzenlenmesi gereken
sevk irsaliyesi belgesi elektronik ortamda düzenlenecek e-İrsaliye belgesi olmak
zorundadır.

Muhtelif müşteriler ibareli e-İrsaliye düzenlenebilecek midir?
Düzenlenemeyecekse izlenecek yol nedir?

Muhtelif müşteriler ibareli e-İrsaliye düzenlenmesi mevcut sistemin yapısı
itibariyle mümkün değildir. Bu durumda irsaliye belgesi 173 SN VUK Genel
Tebliğinde belirtilen şekilde, (Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal
alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere,
satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde; nakil
vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve
düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne "Muhtelif
Müşteriler" ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya
araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür. Matbu
kağıt ortamda düzenlenmeye devam edilecektir.

• Muhtelif müşterilere yapılan sıcak satışlarda teslim anında eİrsaliye
düzenlenmesinin teknik açıdan mümkün olmaması
halinde izlenecek yol nedir?
Söz konusu teslim şeklinde e-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi
halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye
üzerinde "e-İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir" ibaresine yer verilecektir. Bu
şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye'ye en geç izleyen 2 gün
içinde dönüştürülmesi zorunludur. Matbu sevk irsaliyesine istinaden daha
sonradan düzenlenecek e-İrsaliye'ler GİB tarafından özelleştirilen "MATBUDAN
DÖNÜŞTÜRÜLEN E-İRSALİYE" tipinde düzenlenmesi ve bu e-İrsaliye belgesinin
ilgili alanında matbu kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin bilgisine (tarih,
belge no) yer verilmesi gerekmektedir.

Satışta müşteriye öncelikle e-fatura düzenlenip, sevkiyatın daha
sonradan gerçekleştirilecek olması halinde izlenecek yöntem
nedir?

487 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde "Sevki yapılacak
mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş
olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da
yer verilmesi zorunludur." şeklinde açıklama yer almakta ve ayrıca VUK 173 Sıra
Nolu VUK Genel Tebliğinin C bölümünde yer alan genel açıklamalar nedeniyle,
sevkiyat işleminden önce düzenlenen e-Faturalarda malın daha sonra sevk
edileceğinin de belirtilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; önce düzenlenen e-
Fatura da malın sonradan sevk edileceği bilgisine, daha sonra düzenlenen eİrsaliye'nin
ilgili alanında ise önceden düzenlenmiş e-Faturanın tarih ve belge
numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

Malın fiili sevkinden önce, fatura düzenlenmişse düzenlenecek
faturada malın fiili sevk tarihi ve irsaliye no'su alanı boş
bırakılabilir mi?

Malın fiili sevk tarihi ile hangi irsaliye belgesi ile sevk edileceği faturanın
düzenlenmesi anında henüz bilinmediğinden, faturadaki ilgili alanlar boş
bırakılabilir. Ancak bu durumlarda, sonradan düzenlenecek e-İrsaliye'nin ilgili
alanlarında önceden düzenlenen e-Fatura'nın tarih ve belge numarasına yer
verilmesi zorunludur.

Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenebilir mi?
Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün değildir. E-İrsaliye
sisteminde bununla ilgili kısıt bulunmaktadır. E-İrsaliye sistemine iletilen
belgelerin fiili sevk tarihi e-İrsaliye sistem tarihinden önceki bir tarih
olamaz. Ancak teknik imkansızlıklar nedeniyle ilk olarak matbu kağıt
ortamda sevk irsaliyesinin düzenlendiği ve en geç izleyen 2 gün içinde
"Matbudan Dönüştürülen e-İrsaliye" tipinde düzenlenen e-İrsaliye'lerin
düzenleme ve fiili sevk tarihleri matbu sevk irsaliyesi ile aynı olması
gerektiğinden ve e- İrsaliye daha sonradan oluşturulduğundan, bu durumla
sınırlı olmak üzere e-İrsaliye sistem tarihinden geçmiş tarihli olarak
düzenlenmesine izin verilebilecektir.

İhracat işlemlerine ait mal sevkiyatlarında (işyerinden Gümrük
yerine veya yurtdışına kadarki süreçte) satıcı e-İrsaliye mi
düzenleyecek?

e-İrsaliye uygulaması, hali hazırda kayıtlı kullanıcılar arasında
düzenlenecek irsaliye belgesinin elektronik belge olarak düzenlenmesine
ilişkin olup, ihracat işlemlerinde alıcının sisteme kayıtlı kullanıcı olmadığı
durumlarda e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün olmayıp, bu durumda matbu
kağıt ,kağıt ortamda sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, e-Fatura/e-Arşiv
Faturanın kağıt çıktısı düzenlenerek sevkiyat işlemi belgelendirilecektir.
İhracat işlemlerinin tekemmül ettirilmesi için genel esaslar çerçevesinden
gümrük idaresine fatura vb. belgelerin de ibraz edilerek gerçekleştirileceği
de tabiidir.

İnternet bağlantılarında kopma vb. diğer mücbir sebepleri
oluştuğunda e-İrsaliye yerine kağıt ortamında sevk irsaliyesi
düzenlenebilecek midir?
Söz konusu durumları mükellef nasıl
tevsik etmesi istenecektir?
7143 Sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen 213 Sayılı Vergi Usul
Kanununun 353 üncü maddesine "Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu
haller hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiş ve söz konusu zorunlu haller
494 Sıra no.lu VUK genele Tebliğinde açıklanmıştır. Belirtilen zorunlu
haller de e-İrsaliye yerine matbu kağıt sevk irsaliyesi düzenlenmesi de
mümkün bulunmaktadır.

irsaliye ile yapılması mümkün olacak mıdır? GİB sistemleri bu şekilde sistem üzerinden bir dönüş yapabilecek midir?

487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin aşağıdaki belirtilen açıklamalarına göre işlem yapılacağından kağıt irsaliyeye göre işlem yapılması söz konusu olmayacaktır. Malın sevkiyatına başlanılması için alıcı tarafından sistem yanıtının dönülmesi beklenmeyecek, sadece e-İrsaliye' nin GİB sistemlerine iletilmiş olması yeterli olacaktır. e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek e-İrsaliyeler hariç olmak üzere) düzenlenmesi ve Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gerektiği tabiidir.

Aynı mükellefin depoları, şubeleri arasındaki dahili sevkiyatlarında da e-İrsaliye düzenlenmesi zorunlu mu?
Evet zorunludur. Zira, e-İrsaliye de kağıt irsaliye ile aynı hukuki değere sahip olduğundan, kağıt irsaliye düzenlenmesi gereken bir durumda (işletmelerin kendi birimleri, şubeleri veya depoları arasındaki mal sevkiyatlarında genel hükümlere göre kağıt irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunmakta olduğundan) satıcı veya malı sevk eden ile alıcı veya malı teslim alacak olanın e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu durumda, iki taraf durumunda e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı durumda bulunan işletmenin kendisi olduğundan, düzenlenecek sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

e-İrsaliyenin düzenlenmesi sırasında mobil cihazlar, tablet vb. sistemler kullanılabilir mi?
Yoksa bunların mutlaka masaüstü bir PC den mi düzenlenmesi gerekir?
e-İrsaliye düzenlenmesi aşamasında teknolojinin sunduğu her türlü imkandan yararlanmak mümkündür.