0 212 510 58 68

Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 24.02.2011 tarihinde yayınlamış olduğu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre e-Defter; “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa (V.U.K.) göre  ve Türk Ticaret Kanununa (t.T.K.) göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.

e-Defterler; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğlere göre yapılan yasal düzenlemeler ve her yıl belirlenen zorunluluk kapsamlarıyla firmaların ticari işleyişinde oldukça önemli bir yer edinmiştir. e-Defter kullanımına geçen firmaların sistem entegrasyonu, defterlerin elektronik ortamda gönderilmesi, elektronik ortamda saklanması sıklıkla gündeme gelmekte ve çok önemli bir yer edinmektedir.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (G.İ.B.) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de e-Defter düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile birlikte, "Yevmiye Defteri" ve "Defter-i Kebir" ile ilgili şablonlar ve standartlar belirlenmiştir. E-Defter düzenlemeleri, şablonları ve e-Defter standartları ile ilgili daha detaylı bilgiye www.edefter.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Uygulamadan Kimler Yararlanabilir?

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  • Tüzel kişi mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olmaları,
  • Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya (NES) sahip olmaları,
  • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

E-Defter uygulama detayları :

  • Başlangıç aşamasında, sadece Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.
  • Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
  • e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.
  • e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
  • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.
  • Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.