0 212 510 58 68

Kimler e-Deftere zorunlu olarak geçmelidir?

Bilindiği üzere, 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 454 Sıra Numaralı Vergi Usul kanunu (VUK) Genel Tebliği ile; 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile daha önce zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine yönelik olarak bazı düzenlemeler yapılmış, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmek zorunda olan yeni mükellef grupları belirlenmiştir. 

Kapsamın genişletilmesine ilişikin yapılan düzenlemeler ve zorunluluk kapsamı şöyledir;

 1. Daha Önce Kimler Zorunlu e-Fatura ve e-Defter Kapsamına Alınmıştı?
  Hatırlanacağı üzere, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, madeni yağ lisansı sahipleri ile kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa ve ithal eden mükellef gruplarına ve bunlardan mal alan bazı mükelleflere e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti. Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu Tebliği ile e e-Defter uygulamasına zorunlu olarak alınan mükellef grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
  1. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
  2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

 2. Yapılan düzenleme ile e-defter zorunluluk kapsamına giren yeni mükellefler kimlerdir?
  454 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, 421 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere de e-Defter  uygulamasını kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
  1. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
  2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların (petrol ürünleri, madeni yağlar ve solventler) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.),
  3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (Alkollü içkiler, kolalı gazozlar ve tütün mamulleri) imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

 3. Yeni zorunluluk kapsamına giren mükellefler ne zaman e-defter uygulamasını kullanmaya başlayacaklardır?
  e-Defter uygulamasına yeni alınan mükelleflerin bu uygulamalara hangi tarihten itibaren geçecekleri konusunun, mükellef grupları itibariyle ele alınarak ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.
  1. 2014 veya Müteakip Hesap Dönemleri Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon TL ve Üzeri Olanlar. Tebliğde yapılan açıklamalara göre,
   1. 2014 yılı/hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,
   2. 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ise, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli I Sayılı Listedeki Malların (Petrol Ürünleri ve Madeni Yağlar) İmali, İthali, Teslimi vb. Faaliyetleri Nedeniyle EPDK'dan Lisans Alan Mükelleflerden;
   1. 454 No.lu Tebliğin yayımlandığı 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenlerin 1/1/2016 tarihinden itibaren,
   2. 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenlerin ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren
    e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu bulunmaktadır.

    Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren e-defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
  3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli III Sayılı Listedeki Malları (Alkollü İçkiler, Kolalı Gazozlar ve Tütün Mamulleri) İmal, İnşa ve İthal Eden Mükellefler. Bu mükelleflerden 454 No.lu Tebliğin yayımlandığı;
   1. 20 Haziran 2015 tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenlerin 1/1/2016 tarihinden itibaren,
   2. 20 Haziran 2015 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettirenlerin ise, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu bulunmaktadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren e-Defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

 4. e-Defter kapsamına yeni alınan mükellefler tür (Nev'i) değişikliğine giderlerse ne olacak?
  454 No.lu Tebliğde yapılan açıklamalara göre, bu Tebliğ kapsamında e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve e-Defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir.