0 212 510 58 68

e-Arşiv kimlere zorunludur?

Kâğıt fatura kullanımını büyük oranda ortadan kaldırması beklenen e-Arşiv uygulaması, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ edilen ‘433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ile şimdi tam anlamıyla uygulamaya geçiyor. Tebliğ kapsamında zorunlu tutulan mükellefler ve operasyon maliyetlerini azaltmayı hedefleyen binlerce şirkete e-Arşiv sistemine geçiş izni çıktı. Mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) veya seçtikleri e-Arşiv Özel Entegratörü’ne başvurarak geçiş süreçlerini hemen başlatabiliyor.

Söz konusu tebliğ, ‘İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan’ tüm mükelleflere, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,

433 Nolu Vergi Usul Tebliğinde İnternet Satışı “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini” ifade emektedir.